Warning: Use of undefined constant P_WARNING - assumed 'P_WARNING' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/carinio2/domains/projekt-przedsiebiorczosc.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 404

Warning: Illegal string offset 'option' in /home/carinio2/domains/projekt-przedsiebiorczosc.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 466

Warning: Illegal string offset 'view' in /home/carinio2/domains/projekt-przedsiebiorczosc.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 466

Warning: Illegal string offset 'layout' in /home/carinio2/domains/projekt-przedsiebiorczosc.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 466

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/carinio2/domains/projekt-przedsiebiorczosc.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 466

Warning: Illegal string offset 'Itemid' in /home/carinio2/domains/projekt-przedsiebiorczosc.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 466

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/carinio2/domains/projekt-przedsiebiorczosc.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 491

Warning: Illegal string offset 'option' in /home/carinio2/domains/projekt-przedsiebiorczosc.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 195

Warning: Illegal string offset 'view' in /home/carinio2/domains/projekt-przedsiebiorczosc.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 195

Warning: Illegal string offset 'layout' in /home/carinio2/domains/projekt-przedsiebiorczosc.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 195

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/carinio2/domains/projekt-przedsiebiorczosc.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 195

Warning: Illegal string offset 'Itemid' in /home/carinio2/domains/projekt-przedsiebiorczosc.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 195

Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, string given in /home/carinio2/domains/projekt-przedsiebiorczosc.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 73

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/carinio2/domains/projekt-przedsiebiorczosc.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 212
Projekt Przedsiębiorczość

Projekt Przedsiębiorczość

Informacje o projekcie

Projekt „Przedsiębiorczość na miarę Twojego sukcesu” jest realizowany przez Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej  OKST FRDL w partnerstwie z gminą Toszek.

 

Projekt „Przedsiębiorczość na miarę Twojego sukcesu” skierowany jest 30 osób fizycznych zamieszkujących obszar powiatu gliwickiego (w tym 20 osób z terenów wiejskich).

Projekt przeznaczony jest dla osób fizycznych które zamierzają otworzyć własną firmę i nie prowadziły działalności gospodarczej 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu w tym:

- 18 osób fizycznych (10 kobiet i 8 mężczyzn) mieszkających na terenie gmin Toszek, Wielowieś i Pyskowice,

- 12 osób fizycznych (7 kobiet i 5 mężczyzn) mieszkających na terenie pozostałych gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich do 25 tys. mieszkańców powiatu gliwickiego.

 

Możliwe do uzyskania  wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej  oraz  dotacja na założenie własnej firmy do 40 000 zł

 Wsparcie otrzyma:

- 15 osób bezrobotnych  i

- 15 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych,

 

Poszczególne etapy Projektu będą realizowane zgodnie z następującym ramowym harmonogramem (UWAGA! Poniższy harmonogram jest zależny od akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – wszelkie zmiany będą publikowane na bieżąco):

- przełom maja i czerwca  2011: publikacja dokumentów rekrutacyjnych,

- 12.05., 16.05. 2011 (do wyboru): spotkania informacyjne w Sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Toszek – spotkania rozpoczną się o godzinie 16:00. Prosimy o zgłaszanie się drogą mailową bądź faksem (z podaniem imienia, nazwiska oraz wybraną datą spotkania) ze względu na ograniczoną liczbę miejsc,

- czerwiec 2011: przyjmowanie zgłoszeń kandydatów/ek,

- czerwiec-sierpień 2011: rekrutacja (3 etapy),

- sierpień 2011: ogłoszenie listy uczestników/czek projektu oraz listy rezerwowej oraz podpisywanie umów,

- sierpień-wrzesień 2011: tworzenie Indywidualnych Planów Działań (4 godziny obowiązkowe dla uczestników/czek projektu),

- wrzesień - grudzień 2011: realizacja etapu szkoleniowo-doradczego,

- grudzień 2011- luty 2014: rejestracja działalności gospodarczej,

- grudzień 2011 – styczeń 2014: nabór wniosków o wsparcie finansowe,

- grudzień 2011 – luty 2014: ocena wniosków o datację inwestycyjną przez członków Komisji Oceny Wniosków, udzielanie dotacji,

- grudzień 2011: nabór wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe,

- styczeń – luty 2014: ocena wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe przez członków Komisji Oceny Wniosków, udzielanie wsparcia pomostowego podstawowego,

- luty 2014 – luty 2013: realizacja doradztwa specjalistycznego,

- czerwiec 2014: nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe,

- czerwiec 2014: ocena wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe przez członków Komisji Oceny Wniosków,

- lipiec 2014 - styczeń 2013: udzielanie wsparcia pomostowego przedłużonego,

- luty 2013: ostateczne rozliczenie otrzymanego wsparcia.

 

Formy wsparcia oferowane uczestnikom/czkom projektu

Skorzystanie z oferowanego wsparcia obejmuje dwa etapy:

Etap I - bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze ogólne - przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej,

Etap II - wsparcie finansowo-doradcze specjalistyczne udzielane po ukończeniu wsparcia szkoleniowo – doradczego ogólnego w ramach niniejszego projektu w postaci:

- wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorstwa (dotacja) ,

- podstawowego wsparcia pomostowego w postaci środków finansowych,

- przedłużonego wsparcia pomostowego w postaci środków finansowych,

- indywidualnych usług doradczych w zakresie m.in. wykorzystania i rozliczenia dotacji.

 

Dodatkowo uczestnicy/czki projektu będą mogły skorzystać z:

- bezpłatnej opieki nad dzieckiem/dziećmi/osobami zależnymi,

- zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia (do kwoty 500 zł).

 
 

 

Realizacja usług szkoleniowo-doradczych

 

Realizacja zajęć szkoleniowo-doradczych odbywa się na podstawie Umowy o udzieleniu wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz Indywidualnego Planu Działania opracowanego dla każdego/j Uczestnika/czki projektu.

 

Doradztwo indywidualne: 30 osób fizycznych wraz z doradcą stworzy Indywidualny Plan Działania. Każdy/a uczestnik/czka otrzyma 4 godziny zegarowe indywidualnego wsparcia doradczego:

·    analizę potrzeb i możliwości (2 godziny),

·    ocena zawodowa (1 godzina),

·    przygotowanie IPD (1 godzina).

 

IPD zawierać będzie dobór metod nauczania, opracowanie planu wykorzystania budżetu i prowadzenia firmy. Doradztwo będzie się odbywać w siedzibie OKST FRDL i Urzędzie Miasta iGminy Toszek  w godzinach ustalonych z uczestnikami/czkami Projektu

 

 Zaplanowane wsparcie szkoleniowe obejmuje 88 godzin szkolenia i umożliwia uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. 1 godzinowa szkoleniowa = 45 min. Szkolenia odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy Toszek (zajęcia w tygodniu) oraz na Zamku Toszeckim (zajęcia w weekendy).

 

Uczestnicy/czki zostaną podzieleni/one na 3 grupy: zajęcia dla 1 grupy będą się odbywały w soboty, a dla 2 grup w tygodniu; w godzinach 9:00-16:00. Podział na grupy odbędzie się z uwzględnieniem wskazanych w IPD szkoleniami.

 

Uczestnicy/czki otrzymają zestaw startowy, materiały szkoleniowe stworzone przez wykładowców oraz dodatkowe materiały, typu podręczniki/kodeksy.

 

Uczestnikom/czkom szkoleń i doradztwa grupowego zapewniony zostanie:

- ciepły posiłek,

- przerwa kawowa,

- refundację kosztów dojazdu na szkolenia do kwoty 500 zł brutto łącznie (zgodnie z Procedurą zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia dostępną w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej),

- refundację kosztów zapewnienia opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osoba zależną (zgodnie z Procedurą zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do la 7 lub osobą zależną w trakcie udziału uczestnika/iczki w szkoleniach).

 

Kurs szkoleniowy będzie się składał z 5 modułów (88h/os):

 

I „Trening menedżerski”- jedna z dwóch ścieżek do wyboru w zależności od IPD: „ścieżka pokonywania barier” i „ścieżka wykorzystywania szans” (1szk/8h/os),

II „Prawno-administracyjne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej” 40h/os:

- księgowość w firmie 8 h,

- prawo pracy i ubezpieczenie społeczne 8 h,

- prawo podatkowe 8 h,

- ochrona środowiska 8h- BHP, zrównoważony rozwój, gospodarka odpadami.

- zewnętrzne źródła finansowania firmy 8 h

Moduł II będzie dostępny w 2 poziomach zaawansowania – podstawowym i zaawansowanym-wybór na podstawie IPD.

III „Specyficzne uwarunkowania rynku na obszarach małych gmin” (2 szk./16h/os) – ze względu na specyfikę preferowanych firm niezbędne w celu poprawnego i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej na rynku.

IV „Planowanie biznesu”– przygotowywanie biznes planu dla swojej firmy zgodnie z wytycznymi dla działania 6. 2 PO KL, omówienie pozostałych załączników wymaganych przez Komisję Oceny Wniosków (2szk /16h/os) - Biznes plan.

V „Rozwój firmy” jedna z dwóch ścieżek do wyboru w zależności od IPD: „Marketing w firmie” i „E-biznes” (1szk/8h/os).

 

Doradztwo poszkoleniowe świadczone w projekcie ma charakter grupowy i indywidualne ‘ad hoc’.

Doradztwo grupowe odbędzie się w wymiarze 32 godzin (8 dni po 4 godziny w 2 grupach po 15 osób). W ramach doradztwa grupowego każda z uczestniczek będzie mogła pogłębić swoją wiedzę z zakresu tematów poruszanych na szkoleniach. Zakres tematyczny doradztwa będzie wynikał

z bieżącego zapotrzebowania Beneficjentek ostatecznych. Doradztwo odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Toszek i Zamku Toszeckim.

W okresie od września 2011 do lutego 2014 zapewniona będzie również pomoc doradcy ‘ad hoc’, który będzie prowadził stały dyżur 4 godziny w tygodniu. Wymagana będzie wcześniejsze umówienie się z doradcą. Przez godzinę doradztwa rozumie się pełną godzinę zegarową.

 

Po zawarciu umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i/lub wsparcia pomostowego każdy/a uczestnik/czka ma również prawo do skorzystania z doradztwa specjalistycznego w wymiarze maksymalnie 8 godzin na osobę. Zakres tematyczny doradztwa będzie wynikał z bieżącego zapotrzebowania beneficjenta pomocy. Doradztwo specjalistyczne świadczone będzie w okresie od zarejestrowania działalności gospodarczej do końca trwania projektu. Doradztwo specjalistyczne świadczone w projekcie ma charakter indywidualny

i udzielane będzie uczestniczce projektu w terminach uzgodnionych z doradcą.

 

 

Projekt „Przedsiębiorczość na miarę Twojego sukcesu” skierowany jest osób fizycznych  zamieszkujących obszar powiatu gliwickiego. Wsparcie otrzyma:

- 15 osób bezrobotnych  i

- 15 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych,

  

Kryteria rekrutacji

O wsparcie w ramach projektu mogą się ubiegać osoby fizyczne , zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)  na terenie powiatu gliwickiego, które spełniają łącznie podane poniżej warunki (wymogi formalne – I etap rekrutacji):

- zamierzają zarejestrować i rozpocząć działalność gospodarczą w formie jednoosobowej

działalności gospodarczej lub spółki cywilnej na terenie województwa śląskiego. Spółka cywilna może zostać założona tylko pomiędzy uczestnikami/czkami projektu.

- złożyły dokumenty rekrutacyjne do projektu w wyznaczonym terminie.

 

W Projekcie nie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które:

- posiadały wcześniej zarejestrowaną i już prowadziły działalność gospodarczą, były wspólnikami/czkami spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej) oraz spółek cywilnych w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

- w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych prowadziły działalność gospodarczą i w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymały pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą ubiega się dana osoba, przekracza równowartość w złotych kwotę 200 000 euro, a w przypadku podmiotu, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwotę 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

- były członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Dopuszczalne jest uczestnictwo w projekcie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, jeżeli nie osiągają przychodu z tytułu tego członkostwa.

- planują działalność gospodarczą w sektorach wykluczonych ze wsparcia de minimis, zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz.U. Nr 90, poz. 557 z późn. zmianami). Sektory wykluczone ze wsparcia - zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszego Regulaminu.

- uczestniczą w innym projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego, w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości. Uczestnictwo

w innym projekcie liczy się od dnia podpisania Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego.

- korzystają lub będą korzystać równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze

środków Funduszu Pracy lub w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL (rozpoczęcie udziału uczestnika

w projekcie liczone jest od dnia złożenia deklaracji uczestnictwa).

- nie ukończyły 18 roku życia lub nie korzystają w pełni z praw publicznych lub nie posiadają pełnej zdolność do czynności prawnych.

- pozostają w stosunku zatrudnienia w 2010 r. z Beneficjentem lub Wykonawcą w ramach Projektu. Lista wykonawców będzie opublikowana na stronie internetowej projektu.

- nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniach.

- ciążą na nich zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych, toczą się w stosunku do nich postępowania sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań.

 

 

Ogólne zasady rekrutacji

Powołana zostanie Komisja Rekrutacyjną (zwaną dalej Komisją), której zadaniem będzie przeprowadzenie procesu rekrutacji.

1 kandydat/ka może złożyć 1 komplet dokumentów rekrutacyjnych.

Terminy prowadzenia rekrutacji:

- I etap (ocena formalna) czerwiec-lipiec – minimum 21 dni. Beneficjent zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu trwania I etapu w przypadku wpłynięcia małej liczby zgłoszeń. I etap rekrutacji nie może ulec skróceniu.

- II etap (ocena merytoryczna) czerwiec-lipiec 2011

- III etap lipiec 2011 (testy), lipiec-sierpnień  2011 (rozmowy).

 

Ogłoszenie wyników nastąpi w połowie sierpnia.

Wzór formularza rekrutacyjnego oraz wymaganych dokumentów zostanie opublikowany na przełomie maja i czerwca.

 
Realizacja usług szkoleniowo-doradczych

 

Realizacja zajęć szkoleniowo-doradczych odbywa się na podstawie Umowy o udzieleniu wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz Indywidualnego Planu Działania opracowanego dla każdej uczestnika/czki projektu.

 

Doradztwo indywidualne: 30 osób fizycznych wraz z doradcą stworzy Indywidualny Plan Działania. Każdy/a uczestnik/czka otrzyma 4 godziny zegarowe indywidualnego wsparcia doradczego:

 

·    analizę potrzeb i możliwości (2 godziny),

 

·    ocena zawodowa (1 godzina),

 

·    przygotowanie IPD (1 godzina).

 

IPD zawierać będzie dobór metod nauczania, opracowanie planu wykorzystania budżetu i prowadzenia firmy. Doradztwo będzie się odbywać w siedzibie Wnioskodawcy w godzinach ustalonych z uczestniczkami Projektu

 

Zaplanowane wsparcie szkoleniowe obejmuje 88 godzin szkolenia i umożliwia uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. 1 godzinowa szkoleniowa = 45 min. Szkolenia odbędą się w salach zewnętrznych w Katowicach.

 

Uczestnicy/zki zostaną podzielone na 3 grupy: zajęcia dla 1 grupy będą się odbywały w soboty, a dla 2 grup w tygodniu; w godzinach 9:00-16:00. Podział na grupy odbędzie się z uwzględnieniem wskazanych w IPD szkoleniami.

 

Uczestniy/czki otrzymają zestaw startowy, materiały szkoleniowe stworzone przez wykładowców oraz dodatkowe materiały, typu podręczniki/kodeksy.

 

Uczestnikom/czkom szkoleń i doradztwa grupowego zapewniony zostanie:

- ciepły posiłek,

- przerwa kawowa,

- refundację kosztów dojazdu na szkolenia do kwoty 500 zł brutto łącznie (zgodnie z Procedurą zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia dostępną w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej),

- refundację kosztów zapewnienia opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osoba zależną (zgodnie z Procedurą zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do la 7 lub osobą zależną w trakcie udziału uczestnikom/czki w szkoleniach).

 

 

Kurs szkoleniowy będzie się składał z 5 modułów (88h/os):

I „Trening menedżerski”- jedna z dwóch ścieżek do wyboru w zależności od IPD: „ścieżka pokonywania barier” i „ścieżka wykorzystywania szans” (1szk/8h/os),

II „Prawno-administracyjne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej” 40h/os:

- księgowość w firmie 8 h,

- prawo pracy i ubezpieczenie społeczne 8 h,

- prawo podatkowe 8 h,

- ochrona środowiska 8h- BHP, zrównoważony rozwój, gospodarka odpadami.

- zewnętrzne źródła finansowania firmy 8 h

Moduł II będzie dostępny w 2 poziomach zaawansowania – podstawowym i zaawansowanym-wybór na podstawie IPD.

III „Specyficzne uwarunkowania rynku na obszarach małych gmin” (2 szk./16h/os) – ze względu na specyfikę preferowanych firm niezbędne w celu poprawnego i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej na rynku.

IV „Planowanie biznesu”– przygotowywanie biznes planu dla swojej firmy zgodnie z wytycznymi dla działania 6. 2 PO KL, omówienie pozostałych załączników wymaganych przez Komisję Oceny Wniosków (2szk /16h/os) - Biznes plan.

V „Rozwój firmy” jedna z dwóch ścieżek do wyboru w zależności od IPD: „Marketing w firmie” i „E-biznes” (1szk/8h/os).

  

Doradztwo poszkoleniowe świadczone w projekcie ma charakter grupowy i indywidualne ‘ad hoc’.

 

Doradztwo grupowe odbędzie się w wymiarze 32 godzin (8 dni po 4 godziny w 2 grupach po 15 osób). W ramach doradztwa grupowego każda z uczestników/czek będzie mogła pogłębić swoją wiedzę z zakresu tematów poruszanych na szkoleniach. Zakres tematyczny doradztwa będzie wynikał

z bieżącego zapotrzebowania Beneficjentów/ek ostatecznych. Doradztwo odbędzie się w urzędzie Miasta i Gminy Toszek i Zamku Toszeckim.

 

W okresie od września 2011 do lutego 2014 zapewniona będzie również pomoc doradcy ‘ad hoc’, który będzie prowadził stały dyżur 4 godziny w tygodniu. Wymagana będzie wcześniejsze umówienie się z doradcą. Przez godzinę doradztwa rozumie się pełną godzinę zegarową.

 

Po zawarciu umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i/lub wsparcia pomostowego każdy/a uczestnik/czka ma również prawo do skorzystania z doradztwa specjalistycznego w wymiarze maksymalnie 8 godzin na osobę. Zakres tematyczny doradztwa będzie wynikał z bieżącego zapotrzebowania beneficjenta pomocy. Doradztwo specjalistyczne świadczone będzie w okresie od zarejestrowania działalności gospodarczej do końca trwania projektu. Doradztwo specjalistyczne świadczone w projekcie ma charakter indywidualny

i udzielane będzie uczestnika/czce projektu w terminach uzgodnionych z doradcą.

 
Copyright © 2011-2013 Przedsiębiorczość Na Miarę Twojego Sukcesu.
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice, tel. 32 206 98 43, 32 259 86 73, 32 253 84 09 wew. 28 i 21